Læring

Ugeskema Revolutionen

På Hundested Skole arbejder vi med ugeskema. Ugeskema er en ny og velafprøvet måde at undervise på, hvor det bliver muligt at tilgodese netop dit barns behov. Det kan lade sig gøre at udfordre det enkelte barn dér, hvor han/hun er i sin faglige, personlige og sociale udvikling. Det betyder, at alle børn kan blive så dygtige som muligt. Ugeskema går kort fortalt ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I begyndelsen er opgaverne ens for alle, men ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så der er forskel på, hvilke opgaver eleverne skal løse. Nogle børn arbejder hurtigt, andre er mere grundige, og børn med særlige behov kan tilgodeses. Selvom den faglige spredning er stor, kan det lade sig gøre at imødekomme både dem med faglige udfordringer og de dygtigste elever. Alle børn bliver udfordret på deres niveau.

I kan læse mere om Ugeskema Revolutionen her

Motion & Bevægelse

En af de nye byggeklodser, der er introduceret i forbindelse med folkeskolereformen, er 45 minutters obligatorisk motion og bevægelse i gennemsnit hver dag.

Det fremgår af lovteksten, at motion og bevægelse ”(…) skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivationen og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning” (Folketinget 2013, 16).
Udover 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit hver dag bliver fokus på idræt også styrket dels ved flere undervisningstimer, men dels også af den grund, at idræt fremadrettet kommer til at indgå i prøverækken, og derfor udløser en standpunktskarakter.

Understøttende undervisning

I indskolingen og på mellemtrinnet er det pædagoger der varetager den understøttende undervisning, mens det i udskolingen er lærerne. Det overordnede indhold i undervisningen bliver planlagt af årgangsteamet i fællesskab og i indskoling og på mellemtrin har pædagogerne et tæt samarbejde på årgangen om undervisningen, som oftest er parallellagt. I understøttende undervisning arbejder vi med emner som sundhed, trivsel, IT og emner fra timeløse obligatoriske emner.

Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er i indskoling og på mellemtrin primært tilrettelagt som et morgenbånd. Her kan eleverne lave lektier, have læse- eller regnebånd, arbejde med et projekt eller med individuelle mål.

I udskolingen kører den faglige fordybelse bla. med mulighed for eleverne at vælge sig ind på emner som sprog, matematik, multikreativitet, naturfagligt mv.

Kompetencesamtaler

Kompetencesamtaler giver en tættere opfølgning på den enkelte elev i kraft af denne samtale i forhold til såvel trivsel som på det faglige område. Kompetencesamtaler kan give den enkelte elev en kontinuerlig feedback på deres lærings- og trivselsmæssige situation i skolen. Kompetencesamtalen anses som et væsentligt pædagogisk værktøj i forhold til at løfte opgaven med at måle effekterne af elevernes læring, trivsel og evne til at bryde deres negative sociale arv, samt til at kunne støtte eleven i at kunne vælge den ungdomsuddannelse, som vil opfylde deres ambitioner på især de ældre klassetrin.

Eleverne på Hundested skole har flere gange årligt en kompetencesamtale som kan gennemføres af alle medarbejdergrupper. Det afgørende vil være, at det enkelte barn skal have tillid til den voksenrelation, hvori kompetencesamtalen skal foregå.

Styr på sundheden

Alle klasser på 0.-5. årgang er med i Styr på Sundheden. Projektet har til formål at understøtte skolens sundhedsrelaterede undervisning og hermed give eleverne de bedste forudsætninger for at træffe sunde valg. Nu og i fremtiden. Eleverne vil løbende hen over skoleåret, blive præsenteret for en række emner der relaterer sig til sundhed i ordets bredeste forstand. Arbejdet med emner som krop, venskab, kost, motion, familie, glæde, søvn m.fl. tager udgangspunkt i elevernes egen forforståelse, og skal give eleverne kompetencerne til selv at kunne definere og diskutere egen og andres sundhed.

Et andet element i projektet er et øget fokus på den daglige bevægelse. Som Styr på Sundheden-skole har man et mål om 60 minutters daglig bevægelse, som kan placeres både i forbindelse med undervisningen, i frikvartererne, i SFO’en mv. Der er mange gevinster ved at bevæge sig – fx bedre trivsel og fysisk form, et bedre socialt miljø i klassen og mere effektiv læring. Som et led i projektet er flere af skolens lærere og pædagoger, via særlige kurser, blevet klædt på til at skabe bevægelsesaktiviteter af høj kvalitet.

Ud over sundhedsemnerne og den daglige bevægelse, skal eleverne deltage i en årlig event, som de øvrige projektskoler laver samtidigt. Eventen strækker sig over en uge og sammentænker sundhed med et eller flere af klassens øvrige fag.

Deltagelse i Styr på Sundheden indebærer ligeledes at skolen deltager i ”Skolernes Motionsdag” samt kampagnen ”Sæt Skolen i Bevægelse”, der forener bevægelse og faglighed.

Læringsvejlederne