Hundested Skoles skolebestyrelses årsberetning for 2017/18

 
Endnu et skoleår lakker mod enden og både elever, forældre og medarbejdere på Hundested skole kan inden længe se frem til en velfortjent og tiltrængt sommerferie.
 
Sammenlægning af matriklerne Storbjerg/Lerbjerg
Da eleverne mødte ind den 9/8-17, var der nok nogen, der ikke var helt trygge ved de nye rammer for deres fremtidige skoledag, selvom medarbejderne havde gjort et kæmpe arbejde for, at overgangen fra det ”gamle” til det ”nye” skulle blive så god som mulig.
 
Ingen kan være i tvivl om, at alle har løbet stærkt for at få enderne til at nå sammen, inden skoleåret 2017/2018 skulle starte. Der skal fra bestyrelsens side lyde en kæmpe stor tak for den store indsats, der er ydet fra alle parter.
 
Og selvom der stadig er ting, der måske ikke helt fungerer, er det bestyrelsens overbevisning, at Hundested skole er et godt sted at være.
 
En ombygget Hundested skole
Det har været en lang og sej byggeproces. I første omgang fik vi besked på der ikke var penge til at færdiggøre 1. sal - blok 1, men heldigvis var vi så heldige, at der blev gravet lidt dybere i pengekassen, således vi også fik færdiggjort denne bygning. Det er vi utrolig glade for.
 
Tidligere trivselsundersøgelser har vist, at et af problemerne på skolen har været toiletforholdene. Derfor har byggeudvalget gjort meget for at nye gode toiletforhold skulle være med til at skabe tryghed og trivsel i hverdagen. Så – vi håber på at eleverne forstår at passe godt på dem.
 
Vi har fået et godt ude område på skolen. Alt hvad der kunne genbruges fra Storebjerg er taget med + skolen har været god til at ”samle” penge ind. Således uderummet nu fremstår med små og trygge skoler i den store skole. Uderummet har stor betydning for trivslen. 
 
Der er fortsat mulighed for at booke en ”rundtur” på skolen ved at ringe på tlf.nr. 47971601.
 
Vision og værdier
Den 26/2-18 præsenterede skolebestyrelsen på et møde for alle forældre og andre interesserede, skolens nye vision og værdier, som er udarbejdet med baggrund i involvering af elever, forældre og medarbejdere. 
 
Skolens værdier er formuleret i seks pejlemærker, som vi udfolder og udvikler året rundt. På Hundested skole vil elever, lærere, pædagoger og forældre:
Udforske
Begejstre
Deltage
Skabe
Stræbe
Erobre
Og det gør vi sammen
 
Det er dejligt at se og høre, at vores pejlemærker nu er begyndt at ”leve” på skolen.
 
Kontaktforældre
Vi ser kontaktforældre-rollen som en vigtig del af skolebestyrelsens virke. Det er vigtigt for os at fastholde den tætte kontakt, således vi kan være opdateret om, hvad der rør sig på de forskellige årgange. Derfor vil vi fortsat opfordre til, at man på det 1. forældremøde i et nyt skoleår, sørger for at der bliver valgt en kontaktforældre, der er klassens ”talerør/hørerør” til/fra bestyrelsen.
 
Ca. 2 gange om året holder bestyrelsen møde med kontaktforældrene. Vi er meget glade for det engagement der udvises på møderne. 
 
Sikker skolevej
Skolebestyrelsen er meget opmærksom på, at eleverne kan komme sikkert til og fra skole. Vi har i november 2017 sendt et samlet materiale omkring trafikudfordringerne på Hundested skole til de ansvarlige i kommunen. 
 
Vi har blandt andet ønsket en ekstra fodgængerovergang på Amtsvejen ved Stadionvej. Denne del har været behandlet på Byrådsmødet den 26/4-18 og der er bevilget kr. 400.000,- til udførelsen. Men hvornår det bliver opført, vides ikke i skrivende stund.
 
Men ud over diverse trafiksaneringer, har vi som forældre også et stort ansvar for, at vores børn kommer sikkert i skole. Som forældre har vi bl.a. ansvaret for i den mørke tid, at der er reflekser/lygter på børnenes cykler. At eleven som gående kan ses af de andre trafikanter. At vi sørger for at vores barn/børn ved, hvordan man færdes sikkert i trafikken. 
 
Valg til skolebestyrelsen
I efteråret 2017 var vi desværre nødt til at holde et suppleringsvalg, da 2 medlemmer af den bestående bestyrelse ikke ønskede at fortsætte. Den 24/10 holdt vi suppleringsvalg. Der var 3 der opstillede og derfor besluttede den ”siddende” formand Peter Jensen også at takke af, da han alligevel ønskede at udtræde pr. 1/1-18 og i stedet blive suppleant. 
 
Hver 4. år er der valg til skolebestyrelserne, derfor måtte vi på den igen den 26/4. Her var der 1 der ikke ønskede genvalg, men heldigvis var der 1 ny der stillede op. Samtidig stillede alle 3 suppleanter op igen.
 
Der skal herfra lyde en tak til de afgående medlemmer for deres store arbejde og engagement i skolebestyrelsen. 
 
Økonomi
Et fast punkt på bestyrelsesmøderne er skolens økonomi. Malene sørger for på bedste vis, at holde bestyrelsen orienteret om, at vi kommer i mål uden det helt store underskud.
 
Goddag-dag
Bestyrelsen forsøger i den udstrækning det er muligt at deltage på goddag dagen for de nye børnehaveklasser. På disse dage fortæller vi lidt om sammensætningen i bestyrelsen og vigtigheden af at få valgt kontaktforældre i klassen, både til de sociale arrangementer, men også som bestyrelsens ”talerør/hørerør”. På dette års goddag dag, blev der også fortalt om skolens nye Visioner og Værdier. 
 
Erhvervspraktik
Da der har været uheldige oplevelser i forbindelse med at vores unge mennesker har været ude i erhvervspraktik, har vi besluttet i bestyrelsen at udarbejde et katalog over muligheder for praktikker. Her kan de erhvervsdrivende præsentere, hvad eleverne kommer igennem i løbet af en uges praktik, så der sikres relevans i praktikken. Endvidere skal eleverne forberedes på, hvad der forventes, når man kommer ud i praktik. Forslaget har været fremlagt i Hundested Erhverv, som modtog det positivt. Der er drøftet forskellige tiltag for at skabe gode partnerskabsaftaler med praktiksteder. Vi ser frem til det videre forløb.
 
Skoletandpleje
Der har i en lang periode været problemer med at eleverne ikke møder op til tandpleje. Det giver et stort ”spild” hos skoletandplejen. Og samtidig har der været store problemer med at komme i telefonisk kontakt med skoletandplejen.
 
Vi har i den forbindelse taget kontakt til Michael Thomsen, som er formand for det nye udvalg for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at få flyttet tandklinikken fra Storebjerg til i umiddelbar nærhed af den nye Hundested skole.
 
Men som det ser ud pt. bliver skoletandplejen på Storebjerg indtil videre. Bestyrelsen følger sagen tæt.
 
Kantine
Desværre ophørte vores gode kantine med udgangen af 2017. Vi valgte at gå sammen med de andre skoler i kommunen, om at Agnes køkken skulle stå for kantinedriften i første halvår af 2018. Men det har ikke helt været den succes, vi håbede på. 
 
For at afdække behovet, blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse hos forældrene, hvor der bl.a. blev spurgt om hvor vigtigt det er, at man kan købe en ret varm mad + hvor dyrt det måtte være. Ud af de 135 besvarelser vi fik retur, var hovedeccensen at det ikke var nødvendigt med en varm ret og eleverne skulle have mulighed for at få noget mad for ca. kr. 20,-.
 
Det er besluttet at der ansættes en kantinemedarbejder pr. 1/8-18, der skal stå for at lave boller og andre lette retter. Vi har kr. 220.000,- til at finansiere madordningen, derfor bliver de ”store” elever inddraget i at sælge maden i det store frikvarter.
 
Høringssvar
I det forgangne år har vi udarbejdet høringssvar til Kvalitetsrapporten, hvor vi har lagt vægt på, at det er vigtigt at fastholde den gode udvikling, der er sat i gang i forbindelse med dialog om folkeskolen.
 
Hvert år i september afgiver vi høringssvar til budgettet. Hvor vi bl.a. pointerede at vi generelt er glade for den øgede fokus på rammerne for vores børn og unge i kommunen. Men dog mindre glade for alle reduktionsforslagene.
 
Vi har også udarbejdet høringssvar til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs kommune. Her gjorde vi bl.a. opmærksom på, at vi gerne ser at kompetencen til at godkende nye valgfag lægges ud til den enkelte skoleleder.
 
Den fulde ordlyd af vores høringssvar kan læses på skolens hjemmeside.
 
Hundested ungdomsklub
Vi er i bestyrelsen glade for, det har været muligt at fastholde en Ungdomsklub i Hundested. Det er vigtigt for os at de unge mennesker har et sted at være, som ligger i umiddelbar nærhed af Hundested skole, hvor der er personale til at snakke med og være sammen med. Klubben er meget velbesøgt. 
 
Men vi er samtidig også glade for det nye Unge- og Kulturcenter i Frederiksværk. Det giver mange muligheder for de unge mennesker, der formår at komme uden for bygrænsen. Bl.a. er E-sport meget velbesøgt af elever fra Hundested skole. 
 
Bestyrelsen har valgt at være repræsenteret i Unge og Kulturcenterets (UKC) bestyrelse.  
 
Åben skole
I et år med indflytning, fusion mm. har skolen formået at fastholde bestyrelsens ønske om, at skolen skal være en aktiv og deltagende del af byen. Her tænkes bl.a. på samarbejdet med havnen om de maritime nyttehaver og Hundested naturklub om skolehaverne.
 
Vi glæder os til fortsat samarbejde med virksomheder og foreninger i Halsnæs.
 
Euforiserende stoffer
Det har længe været et ønske for bestyrelsen, at berige de unge mennesker med hvor farligt det kan være at tage euforiserende stoffer. 
 
Vi vil derfor i begyndelsen af det nye skoleår afholde en række foredrag for udskolings eleverne + deres forældre, med bl.a. fængselsbetjent og medlem af byrådet Henrik Tolstrup. Henrik har indtil i år, været en del af Ungdomsklubbens bestyrelse (de sidste 25 år som formand). 
 
Digital dannelse
I takt med at undervisningen og vores kontakt med hinanden, bliver mere og mere digital, er det vigtigt at vores elever lærer at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Vi har som forældre og skole et ansvar for, at vores børn/elever lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. 
 
Vi er i bestyrelsen i gang med at tilrettelægge, hvordan vi kan bidrage vores børn/elever med at blive ansvarlige og reflekterende mediebrugere. 
 
-----------------------------------------------------
Hvis man ønsker at læse mere om, hvad bestyrelsen udretter i løbet af en skoleår, er der mulighed for at læse referaterne fra bestyrelsesmøderne på skolens hjemmeside.
 
På vegne af Skolebestyrelsen på Hundested skole
Sanne Falther Svankilde, Formand