Principperne for god forældrekommunikation på Hundested Skole

Skolebestyrelsen ved Hundested Skole ønsker med at sætte fokus på det åbne, gensidige forpligtende samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem. Forældreintra og Tabulex(SFO) er skolens officielle kommunikationskanal mellem skole og hjem. Skolen har også en facebookside som bruges til at profilere skolen udadtil.

Mål:

• At styrke skole/hjem-kommunikationen ved et formaliseret kommunikationsprincip

• At al kommunikation tager udgangspunkt i princippet

• At styrke skolens troværdighed med en åben og klar kommunikation med hensyn til kendskabet til – og forståelsen af skolens virke

• At sikre ensartethed i kommunikationen, så alle oplever samme informationsniveau på tværs af klasser og årgange.

• At sikre det gode og åbne samarbejde i en god tone

• At styrke forældreinddragelse ved at sikre at der på forældreintra altid findes tilstrækkelig information til at forældrene kan støtte op om elevernes læring.

Vi vil i vores kommunikation arbejde efter de følgende principper:

Kort, klart og forståeligt, betyder at skrive i et sprog, der ikke er til at misforstå, men nøje overveje hvorvidt den skriftlige kommunikationsform egner sig til det, der skal kommunikeres omkring. Intras værktøjer benyttes til kort dagligdags kommunikation.

Åbenhed og respektfuldhed, betyder at skole og hjem er anerkendende. Ingen forældre må blive overrasket over ubehagelige nyheder om deres barn i en skole-hjemsamtale. Er der noget skolen finder alvorligt, skal der informeres direkte og hurtigt. Det er afgørende for et godt skole- og forældre samarbejde, at evt. kritik bliver afleveret på en respektfuld og god måde.

Målrettet og korrekt, betyder at forældre og medarbejdere går direkte til kilden. Man skal som forældre i første omgang kontakte den medarbejder, der har forklaringen, eller er involveret i det man ønsker at drøfte. Der kan opstå sager, hvor ledelse skal involveres, men det bliver primært skolens egen vurdering, eller i det tilfælde hvor man som forældre ikke føler sig hørt efter første samtale.

Eventuel kritik mellem hjem og skole eller skole og hjem skal håndteres hurtigt og effektivt. Dialogen skal foregå direkte og ikke gennem barnet.

Princip

• Kommunikation mellem skole og hjem, sker via intra. Efter første elektroniske kommunikation kan der evt. aftales et møde eller en telefonsamtale

• Det forventes, at beskeden er læst inden for 2 arbejdsdage.

• Kontaktbogsbeskeder skal som minimum kviteres af én medarbejder når den er læst.

• Skriftlig kommunikation med skolens ledelse foregår i beskedsystemet (ikke kontaktbogen).  

• Både skole og hjem er forpligtet til at holde sig orienteret på intra, hvor man kan finde information om klassens aktiviteter, skemaer, melde sig til arrangementer m.m. Det betyder også, at der yderst sjældent sendes informationssedler med hjem.

• I øjeblikket benyttes 3 systemer til kommunikation/information mellem skole og hjem. På de forskellige systemer kan man finde følgende:

     1) Intra: skemaer, aktiviteter, ugeplaner, Løbende kommunikation (Beskeder) mellem skole og hjem.

     2) EasyIQ: Benyttes ikke til daglig kommunikation, men indeholder årsplaner for fagene samt elevplaner. Der kommer løbende mere indhold i EasyIQ

     3) På Tabulex (SFO): Aktivitetsplaner for SFO, historier og billeder fra dagligdagen i SFO Skolen udarbejder retningslinjer som beskriver et minimums informationsniveau, som gør forældre i stand til at følge med i skolens hverdag.

Hvert år i september inviterer ledelse og skolebestyrelse til en aften hvor de forskellige kommunikationsplatforme gennemgås og fremvises.

Revideret april 2017. Vedtaget af Skolebestyrelsen den 20. april 2017

 

Find principperne for god forældrekommunikation her.