Ungdommens Uddannelsesvejledning på Hundested Skole

Ungdommens Uddannelses-vejledning - kaldet UU - har til formål at rådgive og vejlede elever og forældre om elevernes uddannelses- og erhvervsmuligheder. Det sker blandt andet gennem forældremøder, praktik, besøg på uddannelsesmesse og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Den individuelle vejledning har fokus på ikke-uddannelsesparate elever.

Vejledningen omfatter 7.-9. klasse og varetages af UUH Halsnæs Hillerød.

UU-vejleder på Hundested Skole

Kirsten Bilde Amossen / [email protected] / 72 32 57 16

Træffetid på skolen: Mandag og onsdag - eller efter aftale.

 

Aktiviteter for 7. klasse i løbet året

Kollektiv uddannelsesvejledning påbegyndes i slutningen af skoleåret. Der sættes blandt andet fokus på regler for fritidsarbejde og introduktion til uddannelsessystemet. 

 

Aktiviteter for 8. klasse i løbet året 

- Forældremøde efter sommerferien, hvor UU deltager med et indlæg. 

- Kollektiv uddannelsesvejledning i klassen

- Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret. Eleverne besøger uddannelsesmessen 3.-  eller 4. oktober 2018

- Introkurser hvor eleverne vil over fire dage besøge forskellige ungdomsuddannelser. Her af skal de to dage være på den samme erhvervsuddannelse. Før besøgene på ungdomsuddannelserne vil UU-vejlederen stå for at eleverne gennem øvelser og informationer, der giver viden på området.

SKILLS er foreløbig planlagt til

8.G: KNord den 24/9 2018, 8.H:KNord den 25/9 2018, 8.I: KNord den 27/9 2018. 8.J:EsN den 27/9 2018

Forberedelse af praktik : I løbet af foråret skal eleverne i gang med at søge praktikplads. De vil blive informeret af UU-vejlederen omkring det praktiske i den forbindelse.

Eleverne vil i praktikugen være dækket af Statens Erstatningsordning, hvis praktikskemaet er afleveret til tiden.

 

Studievalgsportfolio: Eleverne i 8.- og 9. klasse skal, som noget nyt fra skoleåret 17/18, svare på spørgsmål i deres personlige studievalgsportfolio, som findes på: http://www.uvm.dk/studievalgsportfolio

Her ligger også en vejledning til forældrene, der har ansvaret for at den laves.

 

Aktiviteter for 9. klasse i løbet af året

- Forældremøde hvor uddannelsesvejlederen har et indlæg med informationer - blandt andet om tilmelding til 10.klasse eller ungdomsuddannelser. 

- Der skal udfyldes såkaldte studievalgsportfolio. De skal vedlægges ansøgning til ungdomsuddannelse. UU vil iværksætte, at der arbejdes i portfolio, når der foregår kollektiv uddannelsesvejledning i klassen. Se skemaet her.

- Praktik i gennem UU er som udgangspunkt selvskaffer-praktik. UU-vejleder informerer om det praktiske i den forbindelse.

Interesserede elever kan deltage i en såkaldt brobygning. Brobygning betyder, at de har mulighed for at modtage undervisning på en ungdomsuddannelse i nogle få dage for at få klarhed over, om det er den uddannelse, man ønsker.

- Informationsaften på Frederiksværk Gymnasium den 30. oktober 2018

- Endelig uddannelsesparathedsvurdering foreligger ultimo januar. Bemærk at: Parathedsvurderingen skal - ud over vurdering af personlige- og sociale kompetencer - være baseret på de karakterer, der er afgivet umiddelbart før december!

Generelt

Kort efter nytår skal eleverne arbejde på tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse. UU-vejlederen informerer eleverne om arbejdsgangen. Uddannelsesparate elever og deres forældre har ansvaret for at den endelige underskrift er sat senest d. 1. marts på www.optagelse.dk

Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår de ikke uddannelsesparate elever og deres forældre. Sidste frist for forældreunderskrift er her ligeledes den 1. marts.

Studievalgsportfolio skal vedlægges ansøgningen.

Husk: Elever, der er blevet optaget på en efterskole, skal også udfylde tilmeldingen!

Der henvises i øvrigt til www.ug.dk og e-vejledningen